نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف
47 بازدید
محل نشر: معارف عقلی شماره 21
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف است. تعریف، به ادعای منطق‌دانان، راهکاری برای اکتساب علوم نظری است. اما این راهکار ازسوی بسیاری مورد نقد قرار گرفته و نقد فخررازی، یکی از مهم‌تین آن‌ها به‌شمار می‌آید که می‌توان آن‌را نقدی بر مبانی معرفت‌شناختی تعریف دانست. وی: اولا، مدعی است که چون تقسیم علم به بدیهی و نظری محال است، اکتساب نظری به‌وسیله بدیهی نیز محال بوده و ثانیا، تعریف حدی، تحصیل حاصل است و تعریف رسمی، به‌دنبال مجهول مطلق رفتن. بنابراین، تعریف حدی و رسمی محال است. نگارنده در این راستا، کوشیده تا با توجه به درجات معرفت, به نقد نخست وی پاسخ گوید. از دیدگاه وی، همان‌گونه که ارزش و کارکرد علم بدیهی و نظری متفاوت است، راه‌های تحصیل هریک نیز متفاوت است. بنابراین، راهی نیست جز این‌که تقسیم علم به بدیهی و نظری را قبول و در پی آن، تحصیل هریک به‌شیوه خاصی را بپذیریم. پاسخ سخن دوم فخر رازی نیز آن است که اگر به رابطه اجزاء با کل توجه کنیم، چنان‌که فخر رازی خود،‌ اعتراف دارد، در آن صورت، متوجه می‌شویم که تعریف حدی، تحصیل حاصل و تعریف رسمی، به‌دنبال مجهول مطلق رفتن نیست.