اسلام و فمینیسم
29 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله, کوشیده است به رابطه اسلام و فمینیسم پرداخته و ناسازگاری آن دو را نشان دهد.