شرایط صوری تعریف
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به هدف تبیین تعریف و نسبت آن با معرفت شناسی و فلسفه, شرایط تعریف را به مادی و صوری تقسیم کرده, آنگاه به شرایط صوری تعریف, مثل ترکیب, کلیت و ... پرداخته است. با بیان دیدگاه‌های مختلف, به ارزیایی آنها می‌پردازد و در مقاله جداگانه, به شرایط مادی تعریف را بحث می‌گذارد.