شرایط مادی تعریف
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به هدف تبیین شرایط مادی تعریف مثل موجودیت پرداخته و آن ها را ارزیابی کرده است.