واهمه و جایگاه آن در میان قوای ادراکی از دیدگاه ابن سینا
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در مقاله تلاش دارد به این پرسش مهم پاسخ دهد که در نظر گرفتن قوه واهمه کدام مشکل معرفت شناختی ابن سینا و فیلسوفانی مانند ایشان را تأمین کرد و در واقع, چه جایگاهی می تواند داشته با شد.