معرفت شناسی عقل فعال
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله, تلاش بر آن است به این سوال پاسخ داده شود که عقل فعال کدام مشکل معرفت شناختی را برطرف نموده و چگونه می توان میان عقل فعال, عقل بشر و قوای ادراکی انسان جمع کرد.