هستی شناسی عقل فعال
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش مهم در باره عقل فعال آن است که عقل مجرد چگونه می تواند انفعال بپذیرد. این مقاله پاسخی است به این پرسش مهم . این مقاله در سال 1393 در میان مقالات پژوهشگران سال المصطفی مقاله برتر انتخاب شده است.