تعریف لفظی
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به سفارش مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی نگارش شده است. در آن, به تبیین حقیقت تعریف لفظی, کارکردهای و تعاریف آن پرداخته شده است.