روش توجیه گزاره های اخلاقى
30 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1385 - شماره 101 » (13 صفحه - از 65 تا 77)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده نوشته حاضر به نقد و بررسی دیدگاه هایی پرداخته که به «جزئی گرایی»، «اصول گرایی» و «تعادل بازتابی» موسوم است; دیدگاه هایی که در باب روش توجیه باورهای اخلاقی ارائه شده. دیدگاه اول، که از سوی افرادی همچون جاناتان دنسی و برخی دیگر ارائه گردیده، معتقد است: توجیه و داوری های اخلاقی بدون استفاده از اصول و روشی خاص صورت می گیرد; دیدگاه دوم به عکس آن باور دارد; اما دیدگاه سوم به ترکیبی از آن دو معتقد است که دیدگاه افرادی همچون جان روالز است. نویسنده با تبیین جایگاه بحث، تعیین حوزه و شرح و بسط رویکردهای مذکور، بر آن است تا رویکرد «اصول گرایانه» را رویکرد فیلسوفان مسلمان و مکتب تشیّع بداند و دو دیدگاه دیگر را غیرقابل پذیرش و حتی غیرمعقول بشمارد، بخصوص دیدگاه جزئی گرایانه را که به نوعی، با نگاه سکولار و حاکم بر جوامع غربی پیوند خورده است..