تعریف و کارکردهای معرفت شناختی آن
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تلاش دارد, که در واقع, رساله دکتری اینجانب است, با نگاهی به اندیشه فیلسوفان و منطق دانان مسلمان, ابعاد بحث تعریف پرداخته و آن را از منظر معرفت شناسی مورد ارزیابی قرار دهد و به برخی از مهم ترین اشکالات آن پاسخ دهد. تا کنون دو مقاله از آن استخراج و چاپ شده است, مانند شرایط صوری تعریف و دیدگاه فخر رازی درباره عدم امکان تعریف. ABSTRACT: Definition, as the logicians say, is a mechanism for getting the unknown part in imaginations. For knowing something truly, there is no way except resorting to definition. Now the question is where and when definition can have such a usage. Finding a part of the answer will derive us to discussion about the conditions of definition, some of which are the formal conditions. Among the most important formal conditions of definition are the composition and the way the elements of definition are formulated. However, accepting these conditions necessitates more discussions; this shows the complexity of this discussion and leads us to the fact that definition is not just a logical discussion; rather, it has a philosophical and epistemological identity as well as linguistic dimensions. KEY WORDS: formal condition, composition, general and specific, being axiomatic, logical dentition, linguistic definition