خرافات
30 بازدید
موضوع: فلسفه
مصاحبه کننده : مجله طرح نو
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجله طرح نو
تعداد شرکت کننده : 0