بررسی تطبیقی دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری درباب جهان بینی الهی و مادی
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مجتمع عالی فقه و معارف
نام استاد/نام دانشجو : علي جان حليمی