تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1383 
فلسفه 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
 
دکترا 
 
فلسفه 
موسسه امام خمینی 
0.00 
سطح 2