سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مترجم کتاب و چندین مقاله 
1380/07/01 
1383/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
محقق و پژوهشگر 
1383/07/01 
1386/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
---محقق 
1385/07/01 
1386/07/01 
علمى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
مشاور 
1384/07/02 
1385/07/01 
علمى، پژوهشى 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه اسلامی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
متون معرفت شناختی 
تدریس 
پیام نور -کابل 
مدرس 
 
 
فلسفه حقوق 
تدریس 
جامعه المصطفی _ کابل 
مدرس 
 
 
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 
تدریس 
جامعه المصطفی _ کابل 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی 1 و 2 
تدریس 
جامعه المصطفی _ کابل 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی 1, 2 و 3 
تدریس 
جامعه المصطفی _ کابل 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
جامعه المصطفی _ کابل 
مدرس 
 
 
روش تحقیق  
تدریس 
جامعه المصطفی کابل 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت 
تدریس 
جامعه المصطفی کابل 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
کابل - جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
دانش های جدید تفسیری 
همکاری 
موسسه شیعه شناسى 
محقق 
1385/07/01 
1386/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دینى 
محقق 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمى،پژوهشى